Nyt fra psykrådet og studienævnet

Af Amanda Frees, stud.psych., og Anne Marie Kristensen, stud.psych.

Før man ved af det, går forårssemesteret på hæld, og eksaminerne banker på døren. Psykrådet og Studienævnet har været i fuld sving, mens solen har bagt udenfor. Her kan du blive klogere på, hvad der har været på dagsordenen på det sidste, hvem der er med, og hvordan du selv kan være med til at forme vores uddannelse og vores vilkår som studerende. Begge skribenter sidder i Studienævnet. De fire studerende i Studienævnet er automatisk blandt Psykrådets aktive medlemmer.

Blandt forårets highlights er:

  • På baggrund af en undersøgelse foretaget i Studienævnet af effekten af at fjerne mødepligten, har Psykrådet fokus på fremmødet til holdundervisningen. Undersøgelsen blev udført på personlighedspsykologi og kognitionspsykologi og viste, at fremmødet er faldet efter, at mødepligten i 2016 blev fjernet. Derudover fandt undersøgelsen statistiske sammenhænge mellem fremmødet på metodehold i 2017 og seminarhold i 2018 og karakterer i personlighedspsykologi. Desuden er der (ikke til den store overraskelse) sammenhæng mellem fremmødet og holdundervisningens tidsrum. Psykrådet igangsætter en undersøgelse af, hvorfor fremmødet er faldet med henblik på at sikre holdundervisningens fortsatte eksistens.

  • Der sidder en studerende med i det videre arbejde mod en ny bachelorstudieordning og sikringen af uddannelseskvaliteten under de fortsatte nedskæringer. Fokus har indtil videre været på at nedsætte brugen af eksterne undervisere.

  • Karakterer bliver indført på valgfag fra efteråret 2019. Dette sker for fortsat at kunne tage imod udvekslingsstuderende, som skal modtage karakterer på de fag, de tager på Institut for Psykologi. Fortsat at tage imod udvekslingsstuderende sikrer en økonomisk fordel forbundet hermed samt, at vi kan sende psykologistuderende til udlandet.

  • Ved alle skriftlige eksaminer er det fra efteråret muligt blot at skrive sit KU-ID i stedet for sit navn. Eksaminerne er således så vidt muligt anonymiseret. Dette er sket med henblik på at sikre, at ingen af bedømmelserne påvirkes af bias ift. køn, etnicitet eller navnet på studerende, som de, der bedømmer, på forhånd har kendskab til/ indtryk af.

  • D. 27. marts afholdt vi stormøde om strukturen på bacheloren. Bacheloren skal i fremtiden i højere grad gøre det muligt at tage fag på andre fakulteter og institutter, og skal derfor tilpasses en 7,5/ 15 ECTS struktur. På mødet kom der fra de fremmødte studerende konkrete forslag på bordet til, hvordan en ny bachelorstudieordning kan se ud. Flere af forslagene havde særligt fokus på at etablere et mere alment metodefag i starten af studiet, i form af et fag, der gik på tværs af teoriholdene og gav en introduktion til studieteknik, APA mm. Andre forslag omfattede bl.a. at rykke personlighedspsykologi og videnskabsteori til 1. semester og at slå Klinisk psykologi og Psykiatri sammen.

  • Eksamensformen i Psykiatri vil fra næste efterår blive uden hjælpemidler. Som noget nyt må studerende dog formodentligt medbringe/ benytte et eksemplar af ICD-10. Argumentet bag er at sikre eksamenskvaliteten, så eksamen bedre kan måle de studerendes udbytte af faget.

  • Psykrådet har i april taget kontakt til Pædagogisk Center med henblik på at afholde feedbackkurser for alle instruktorer, som således har mulighed for at blive klædt bedre på til at give mundtlig og skriftlig feedback. Disse kurser planlægges afholdt tidligt i de kommende efterårs- og forårssemestre.

  • Kvote 2-systemet ændres på tværs af hele KU. Dette indebærer, at alle ansøgere skal igennem en kognitiv test og derefter et skriftligt interview. Det er op til det enkelte institut, om man ønsker et mundtligt eller skriftligt interview, men på Institut for Psykologi er kun det skriftlige interview muligt af økonomiske årsager. Ændringen har blandt andet til hensigt at undgå, at ansøgerne har fået hjælp til at skrive kvote 2-ansøgningen. Der sidder i årets kvote 2-udvalg to studerende og tre VIP’ere fra studienævnet samt en studerende fra Studievejledningen.

Screenshot 2019-06-01 at 13.45.00.png